Tankekunst - Sammen kan vi farge verden vakrere

Min kunstneriske reise

Min reise er litt utenom det vanlige. Som barn elsket jeg å tegne, men brakte det egentlig ikke videre. Min karriereutvikling derimot gikk fra IT konsulent til profesjonell coach, og langs denne veien blomstret min kreative sans opp igjen. Det begynte gjennom bruk av fargerike refleksjonskort fra Points of You som baserer seg på fototerapi. Å kunne holde noe i hendene som du kan reflektere rundt i stedet for bare å sitte med hodet i elektroniske hjelpemidler, er en herlig følelse. Så kom jeg bort i Zentangle® metoden som er en form for mindful tegning som lindrer stress og gir vakre resultater. Nå kunne jeg til og med skape noe med hendene selv, små kunstverk som jeg aldri trodde jeg kunne få til. 

På leting etter en tegnemetode for 'kreativ transformasjon' til å supplere min coachingpraksis, fant jeg NeuroGraphica®. Gjennom en grafisk fremstilling kan du bearbeide utfordringer eller la ditt bevisste og ubevisste sinn jobbe for et ønsket resultat. Dette vil jeg virkelig kalle skaperkraft hvor hele kroppen din er med på laget.

Om


Maria er tankekunstner


Når noen spør meg i hvilken virksomhet jeg jobber, svarer jeg: "I tankevirksomhet". Jeg er sertifisert ICF-coach, Zentangle instruktør og NeuroGraphica Spesialist, men kaller meg tankekunstner. Det er nemlig en kunst å tenke optimale, praktiske og kreative tanker som bidrar til vårt velvære og vår arbeidsglede. Altfor mange av våre tanker er fastlåst og handler om bekymringer, anger, redsel, tvil, osv.


Tenk på det, på en skala fra 1 til 10 hvor fornøyd er du med dine bortimot 60.000 tanker per dag?


Tankekunst er et konsept fra TankeFlyt. Gjennom tankeflyt.no tilbyr jeg profesjonell coaching og MBSP (Mindfulness-Based Strengths Practice) kurs. På denne nettsiden presenterer jeg mine kunstneriske verk og finner du mer info om Zentangle Art og NeuroArt. Jeg holder kurs & workshops hvor du kan erfare metodene selv og finne ut om dette kan bidra til et rikere liv for deg også.

Kjenner du deg igjen?


I en tid hvor krav og endringer står i kø, og hvor vi er "koblet på" verdenen rundt oss nesten 24 timer i døgnet, er det mange som opplever å bli overstimulert i ny og ne. Endring, stress og presss kan få sanser og tanker til å gå i høygir. Jeg brenner for å inspirere deg som ønsker å gjøre mer av det du gjør best og faktisk liker å gjøre, og mindre av det som gir stress.


Den første og største 'kunden' av metodene er meg selv :-). Som en 'High Sensory Processing' (HSP) person har jeg hatt stor nytte av aktiviteter som får meg i flyt. Her stilner alle sanseinntrykk utenfra og innenfra, og jeg finner fokus og indre ro. Jeg trenger det for å kunne rette oppmerksomheten til karakterstyrkene mine. Hvis du føler deg lett overveldet av verden rundt deg eller i deg, er det også lett å fokusere på svakheter. Hvis du derimot ser at de faktisk er styrker i ubalanse, kan du gjøre noe med det.


Vil du komme i gang med å endre noen vaner eller tankemønstre på en kreativ måte? Da overfører jeg gjerne noe av min erfaring fra profesjonell coaching, positiv psykologi, Zentangle og NeuroGraphica metoden til deg.


Det er alltid hyggelig med en prat, selvfølgelig helt uforpliktende! Her kan du finne og bestille tid i kalenderen min:

JEG TAR GJERNE EN PRAT OVER EN VIRTUELL KOPP KAFFE ELLER TE

Ta kontakt

Gi meg beskjed hvis du er interessert i å samarbeide, eller om du har spørsmål som jeg kan hjelpe deg med.

 
 
 
 

ThoughtArt - Together we can color the world more beautiful


My artistic journey

My journey is a little out of the ordinary. As a child I loved to draw, but didn't really take it further. My career development, on the other hand, went from IT consultant to professional coach, and along this path my creative sense flourished again. First through the use of colorful reflection cards from Points of You based on phototherapy. Holding something in your hands that you can reflect on instead of just sitting with your head in electronic devices was a wonderful feeling. Then I got involved in the Zentangle® method, which is a form of mindful drawing that relieves stress and gives beautiful results. Now I could even create something with my hands, a little piece of artwork I never thought I could do.


In search of a 'creative transformation' drawing method to supplement my coaching practice, I found NeuroGraphica®. Through a graphic representation, you can process challenges or let your conscious and unconscious mind work for a desired result. I would really call this creative power where your whole body is on the team.

When someone asks me what business I work in, I answer: "In the business of thinking". I am a certified ICF coach, Zentangle instructor and NeuroGraphica Specialist, but call myself a ThoughtArtist. It is an art to think optimal, practical and creative thoughts that contribute to our well-being and our job satisfaction. Far too many of our thoughts are stuck and are about worries, regrets, fears, doubts, etc.


Think about it, on a scale of 1 to 10 how satisfied are you with your almost 60,000 thoughts per day?


On this website I present my artistic works. You will also find separate links to a description of the Zentangle® and NeuroGraphica® methods, as well as courses & workshops where you can experience for yourself to find out if this can contribute to a richer life for you too.


The first and biggest 'customer' of the methods is myself :-). As a 'High Sensory Processing' (HSP) person, I have benefited greatly from activities that get me in the flow. Here, all the sensory impressions from outside and inside are quieted down, and I find focus and inner peace. I need that to be able to draw my attention to my character strengths. If you feel easily overwhelmed by the world around you or within you, it is also easy to focus on weaknesses. However, if you see that they are actually strengths out of balance, you can do something about it.


Would you like to have a virtual coffee or tea and talk? You're welcome to book a meeting